ZAUJÍMAVÉ WWW STRÁNKY

WEBOVÉ STRÁNKY ODPORUČENÉ NA ZVYŠOVANIE ODBORNEJ ÚROVNE UČITELIEK MŠ
WEBOVÉ STRÁNKY OBSAHOVO ZAUJÍMAVÉ PRE ČINNOSŤ ZŠ

A. Stránky odporučené pre zvyšovanie odbornej úrovne učiteliek MŠ

ÚPLNÁ ADRESA STRÁNKY
(URL)
STRUČNÝ POPIS OBSAHU WWW STRÁNKY
https://www.minedu.sk/regionalne-skolstvo/ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - oblasť Regionálne školstvo
http://predskolskyatlas.sk/ Portál Predškolský atlas - mapa vo svete vzdelávania detí
http://www.spv-zv.sk/ Portál Spoločnosti pre predškolskú výchovu
http://www.abcmaterskeskoly.sk/ Portál ABC Materská škola - kreatívne web stránky pre MŠ

B. Stránky obsahovo príbuzné k činnosti ZŠ

Odkazy umožňujú rýchly prístup na stránky, ktoré sú svojim obsahom blízke problematike liečby postihnutých detí. Priame vyhľadanie kompletných a aktualizovaných zákonov zo všetkých oblastí.

ÚPLNÁ ADRESA STRÁNKY
(URL)
STRUČNÝ POPIS OBSAHU WWW STRÁNKY
http://www.minedu.sk/ Stránka Ministerstva školstva SR
https://edicnyportal.iedu.sk/ Edičný portál rezortu školstva sprístupňuje katalóg učebníc pre verejnosť a zároveň umožňuje bezplatné objednanie učebníc pre základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, špeciálne základné školy a konzervatóriá.
http://www.skolskyportal.sk/ Odborné nakladateľstvo - spoľahlivý partner a zdroj informácií pre školy. V prehľadnej forme ponúka aktuálne informácie pre školy, umožňuje vyjadrenie názorov, výmenu skúseností a diskusiu s kolegami. Rovnako umožňuje nadväzovanie spolupráce riaditeľov a učiteľov skôl s kolegami v rámci SR.
https://www.slov-lex.sk/ SLOV-LEX - Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky, bezplatne dostupná prostredníctvom systému eZbierka, zabezpečuje nepretržitý on-line prístup k obsahu platných právnych predpisov v ich elektronickej podobe.
http://www.rodinka.sk/ Internetový denník o bábätkach, deťoch a ich rodičoch. Informácie o zdraví, výchove, stravovaní, množstvo múdrostí a rád, poradňa (psychológ, logopéd, pediater), rozprávky apod.
http://www.rl-corpus.cz/ Informácie o známej VOJTOVEJ METÓDE diagnostiky a terapie hybných porúch, používanej predovšetkým na liečbu detí s detskou mozgovou obrnou.
http://www.autizmus.info/ Súhrn informácií o AUTIZME - poruchách vývinu prejavujúcich sa u detí od detstva. Pre rodičov, laickú aj odbornú verejnosť.
http://www.radost.sk/ Projekt INFODOM - informačný servis pre rodičov postihnutých detí. Info o možnostiach vzdelávania a liečby postihnutých detí, prehľad vzdelávacích zariadení, zákonov a noriem, zoznam kníh a časopisov (www stránok), vysoko hodnotné a aktuálne diskusné fórum pre všetky typy onemocnení dieťaťa ...
https://www.cestovny-poriadok.sk/ Cestovný poriadok autobusov a vlakov.
http://www.becep.sk/ BEzpečnosť CEstnej Premávky  -   portál Ministerstva dopravy, pôšt a telekomuniáicí. Bezpečnosť na cestách či už pre vodičov, pasažierov dopravných prostriedkov alebo chodcov je životne dôležitá. Preto skratku BECEP by si mali osvojiť všetci účastníci cestnej premávky.