ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

VIAC INFORMÁCIÍ O ŠKD

Školský klub detí (ŠKD) je súčasťou Základnej školy pri zdravotníckom zariadení Kováčová. Nachádza sa v priestoroch školy a je v prevádzke po celý školský rok v dobe od 08.00 do 17.00 hod, okrem dní pracovného voľna, pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

Do ŠKD môžu chodiť deti od prvého ročníka až do veku osemnásť rokov. Jednou z najdôležitejších úloh ŠKD je napomáhanie adaptácii detí pri vstupe do nového prostredia a nahrádzanie rodičovskej starostlivosti. Medzi tieto úlohy patrí aj príprava žiakov na vyučovanie, ktorá je organizovaná časovo aj priestorovo pod dohľadom a v spolupráci s vychovávateľkami (väčšina detí je na liečení bez rodičov). Príprava sa zameriava na rozširovanie vedomostí, zdokonaľovanie zručností a vedie deti k zodpovednosti, usilovnosti a samostatnosti.

Taktiež sa žiaci môžu sa zapojiť do krúžku ergoterapie, bibliografie a výtvarno-hudobného krúžku, či si spolu s pani vychovávateľkami môžu vychutnať krásne okolie liečebného ústavu na vychádzky a hry na tenisových kurtoch. V našom ŠKD sú vítané všetky deti a tešíme sa na spoločne strávené chvíle v ich spoločnosti.

V našom ŠKD sú vítané všetky deti a tešíme sa na spoločne strávené chvíle v ich spoločnosti.

PhDr. Andrea Mrenicová

vedúca vychovávateľka ŠKD