ČINNOSŤ KRÚŽKOV

ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY

Základná škola pri zdravotníckom zariadení Kováčová okrem vyučovacieho procesu venuje vysokú pozornosť rôznym formám mimoškolskej činnosti, ktoré sú pokračovaním výchovnej činnosti školy v dobe mimo vyučovania.

Činnosť v krúžkoch je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov po dobu ich pobytu v liečebni.

PLÁN KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI - ŠKOLSKÝ ROK  2013 / 2014
NÁZOV VEDÚCI KRÚŽKU
Krúžok  "Malí stavbári"  pre MŠ p. Jitka Vilhanová
p. Eva Diechová
Hudobný krúžok a Krúžok arteterapie pre ŠKD p. Ľubica Záchenská
Bc. Michaela Stanová
Krúžok "Šikovné deti" pre MŠ p. Beata Šabíková
p. Anna Murínová
Počítačový krúžok pre primárne vzdelávanie Mgr. Renáta Novodomská
Krúžok  "Tvorivosť so stavebnicami LEGO" pre 1. až  6. ročník ZŠ Mgr. Katarína Štróblová
Mgr. Ľuboslava Maršalová
Krúžok anglického jazyka Mgr. Miroslav Prockl
Prírodovedný krúžok Mgr. Elena Murgašová
Krúžok ergoterapie Mgr. Božena Stejskalová
Krúžok hier Mgr. Marianna Vicianová
Mgr. Zuzana Vaculčiaková