ČINNOSŤ KRÚŽKOV

ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY

Základná škola pri zdravotníckom zariadení Kováčová okrem vyučovacieho procesu venuje vysokú pozornosť rôznym formám mimoškolskej činnosti, ktoré sú pokračovaním výchovnej činnosti školy v dobe mimo vyučovania.

Činnosť v krúžkoch je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov po dobu ich pobytu v liečebni.

PLÁN KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI - ŠKOLSKÝ ROK  2018 / 2019
NÁZOV VEDÚCI KRÚŽKU
Krúžok  "Malí stavbári"  pre MŠ
p. Eva Diechová
Krúžok "Šikovné deti" pre MŠ p. Beata Šabíková
p. Anna Murínová
Krúžok  "Muzikoterapia"  pre ŠKD
PhDr. Andrea Mrenicová
Krúžok arteterapie pre ŠKD p. Ľubica Záchenská
Bc. Michaela Stanová
Počítačový krúžok pre primárne vzdelávanie Mgr. Renáta Novodomská
Krúžok  "Tvorivosť so stavebnicami LEGO" pre 1. až  6. ročník ZŠ Mgr. Martin Vojtičko
Mgr. Ľuboslava Maršalová
Environmentálny krúžok Mgr. Elena Murgašová
Krúžok nemeckého jazyka Mgr. Katarína Wagnerová
Krúžok anglického jazyka Mgr. Ľudmila Pastýrová
Krúžok hier Mgr. Marianna Vicianová
Mgr. Zuzana Vaculčiaková
Krúžok náboženskej výchovy Mgr. Roman Kuchárik