ZÁKLADNÁ ŠKOLA

VIAC INFORMÁCIÍ O ZŠ

Základná škola pri zdravotníckom zariadení Kováčová je súčasťou Špecializovaného liečebného ústavu š.p. Marína v Kováčovej.  Je rozčlenená do troch poschodí pavilónu A.  Pozostáva z dvoch tried materskej školy (heterogénne skupiny),  troch oddelení školského klubu detí (heterogénne skupiny),  špeciálnej triedy pre mentálne retardované deti  a  deviatich tried základnej školy.

Škola poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom dlhodobo umiestneným v liečebni so snahou rešpektovania individuálnych možností a schopností. Je zabezpečená kontinuita vo vzdelávaní žiakov a efektivita ich učenia, úroveň osvojovania vedomostí, zručností a návykov, ktoré ovplyvňujú rozvoj dlhodobého pobytu v liečebni.

Základná škola zabezpečuje širokú ponuku záujmových aktivít, ktoré spestrujú voľný čas žiakov a pozitívne ovplyvňujú priebeh ich liečby. Priestorové podmienky a exteriéry liečebne vytvárajú predpoklady pre realizáciu školských aj mimoškolských aktivít.

Škola v roku 2006 oslávila 30. výročie svojho založenia. Je plnoorganizovaná, vyučuje sa podľa variantu D. Projekty, ktoré si základná škola vybrala sa osvedčili a získali deti pre ich realizáciu (projekty: Živá príroda - ŠKD, Čítanie je hra - ZŠ). Prevádzka školy je celoročná a zabezpečujú ju špeciálni pedagógovia.

Mgr. Dušan Kapustík

riaditeľ školy